1394/6/29
چاپ مقاله علمی تحلیل رفتار در سازمان توسط مجتمع فنی مهد پردا پژوهان

به همت تیم تحقیقاتی شرکت مهد پردا پژوهان، و تلاش شبانه روزی این تیم در راستای قابلیت اعتماد، روایی و پایایی و اعتبار تست DISC و تحقیق بر روی موضوع "آنالیز رفتارهای شخصیت های مختلف در محیط کار با استفاده از داده کاوی " مقاله ای با همین عنوان در کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر، مورخ 19 شهریور 1394 در دانشگاه تهران، ارائه گردید. کمیته علمی این کنفرانس متشکل از جمعی از اساتید دانشگاه تهران، صنعتی امیر کبیر، دانشگاه شاهد و ... می باشد. این سمینار با حضور آقای دکتر امیر طاهر خانی عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و خانم دکتر مهرنوش صدرزاده هیئت علمی دانشگاه مری کویین لندن و آقای دکتر سیلوانو دلزیلیو از مرکز ملی علوم و تحقیقات کشور فرانسه برگزار گردید. در ادامه اطلاعات مقاله ارائه شده به همراه چکیده این مقاله قابل مشاهده می باشد:
 
 
آنالیز رفتارهای شخصیتی مختلف در محیط کار با استفاده از داده کاوی
 
 
سپیده احمدی مالده 1 ، فاطمه صف آرا 2، سید مهدی جامعی3، داود یعقوبی4
1- دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران
2- عضو هیات علمی گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران
3- عضو هیات علمی گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران
4- شرکت مجتمع فنی مهدپرداپژوهان، تهران، ایران
 
 
چکیده
 
با توجه به اینکه شخصیت افراد از عوامل تاثیرگذار بر رفتار آنان می باشد،پژوهش حاضر قصد دارد وجود ارتباط بین تیپ ها شخصیتی مختلف را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری پژوهش، کارمندان شرکت مجتمع فنی مهدپرداپژوهان می باشد. نمونه آماری این پژوهش 200 کارمند می باشند. بر اساس این پژوهش تیپ های شخصیتی دارای چهار بعد هستند: افرادی با تیپ شخصیتی D، افرادی سلطه گر و تیپ شخصیتی I که افرادی تاثیر گذار و تیپ شخصیتی S دارای ثبات رفتاری و تیپ های شخصیتی C که افرادی وظیفه محور هستند و ما قصد داریم هر فرد را در یکی از این چهار گروه، دسته بندی کنیم. بنا به مدل بدست آمده از الگوریتم داده کاوی، کارمندان بیشتر حالت رفتاری DC را دارند. بنابراین با شناخت ویژگی های رفتاری خود و همکاران این دسته بندی بهبودی برای عملکرد سازمان ها و نحوه ی ارتباط درست با یکدیگر می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح، آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در این پژوهش از الگوریتم Kmeans برای دسته بندی استفاده شده است.
 
کلمات کليدي: داده کاوی، دسته بندی، الگوریتم Kmeans، تیپ های شخصیتی

بازگشت