1394/9/21
عقد قرارداد و شروع پروژه عارضه یابی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران

در راستای توسعه کلینیک کسب و کار شرکت مجتمع فنی مهد پردا پزوهان با پیگیری های انجام شده و ارزیابی صورت پذیرفته این شرکت به عنوان مشاور و مجری پروژه عارضه یابی سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران بر مبنای مدل تعالی سازمانی و استاندارد مدیریت پروژه انتخاب گردید و هم اکنون فاز یک این پروژه با تیم متخصص و حرفه ای شرکت آغاز گردید.در این پروژه در راستای افزایش مهارتهای ارتباطی و همچنین در عارضه یابی منابع انسانی از ابزارهای disc , mbti استفاده خواهد گردید.

بازگشت